Sjukdom och sjukdomsupplevelse vid svår epilepsi

Information in English can be found here.

Denna sida är ägnad åt ett tvärvetenskapligt projekt, som sedan 1994 bedrivs i samarbete mellan institutionerna för neurologi, psykologi och filosofi vid Göteborgs Universitet och som stöds av Forskningsrådsnämnden (FRN) och Vårdalsstiftelsen. Projektet, som anknyter till epilepsikirurgiverksamheten inom Neurosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, sträcker sig från empiriska studier av "copingförmåga" och anpassningsstrategier hos patienter med svår epilepsi, över analys och vidareutveckling av instrument för att mäta livskvalitet, till ett filosofiskt klargörande av grundläggande begrepp som livskvalitet och hälsa.

Vi presenterar här projektet genom en serie posters, som ursprungligen visades vid en konferens i York i juli 1996. Klicka på rubrikerna nedan för att titta på den allmänna projektbeskrivningen och på de olika delprojekten. OBS: De närmaste sex länkarna går alla till engelskspråkiga sidor, men vi vill ändå ge rubrikerna på svenska för ge en antydan om vad delprojekten handlar om.

Allmän projektbeskrivning
Om epilepsikirurgi i Sverige
Värden och mål i epilepsibehandling
Livskvalitetsinstrument i epilepsiforskning
"Coping"-mekanismer vid svår epilepsi
Rorschach och coping

Vi har just börjat lägga in ett antal kompletta texter - föredrag, posters och artiklar - som producerats inom gruppen.

Här finns också ett antal länkar till andra projekt och andra institutioner med liknande inriktning.

Sidan är under konstruktion - senast uppdaterad 1998-11-24. Om Du har några kommentarer till den, sänd oss gärna ett brev!

Tillbaka till filosofi-hemsidan

Illness, experienced health and quality of life in severe epilepsy

Since 1994, researchers from the Departments of Neurology, Psychology and Philosophy at the University of Göteborg, Sweden participate in a joint project supported by the Swedish Council for the Coordination of Research and the Vårdal Foundation. The project has its basis in the Epilepsy Surgery Program at the Clinical Departments for Neuro Sciences at Sahlgrenska University Hospital, Göteborg. It has a wide scope, however, and includes: empirical studies of coping strategies in patients who have undergone epilepsy surgery, methodological analysis and development of quality of life instruments, and philosophical analyses of basic concepts such as health and quality of life.

We here present the project through a series of posters, which were originally shown at a conference in York in July, 1996. Click on the headings below for descriptions of the project and the studies which it contains.

General description of the project
Epilepsy surgery in Sweden
Values and goals in epilepsy treatment
Quality of life instruments
"Coping mechanisms" in severe epilepsy
Studying coping with the Rorschach

We have just begun Web-publishing a number of full texts - lectures, posters and papers - which have been produced by the group.

Here are finally some links to other similar projects and to departments which pursue related research.

This page is under construction - latest update November 24, 1998. If you have any comments, please send us a letter!

Information in Swedish
Philosophy Department home page