Preimplantatorisk genetisk diagnostik
­ Etiska aspekter ­
 
 
 
Christian Munthe
(OH till föredrag vid Läkarstämman, November 1997)


Argument för PGD

 • Möjliggör selektion av barn utan abortval

  - kvinnan slipper psykologiska och eventuella fysiska trauman.
  - kvinnor som inte kan acceptera abort ges möjlighet att selektera sin avkomma.
 • Kan göra IVF mer effektivt (välja ut mer livskraftiga embryon)
 


 
Kontroversiella frågor
 
 
 • Abortfrågan
  - Är det mindre fel att döda tidiga embryon än att döda foster?
 
 • Säkerhetsfrågor
  - Är diagnostiken tillräckligt tillförlitlig och träffsäker?
  - Hur påverkas embryots tillväxtmöjligheter?
  - Hur påverkas de födda individerna och deras avkomma?
  - Uppvägs IVFs nackdelar för kvinnan av att abortvalet undviks?
 
• Långsiktiga konsekvenser
  - Kan PGD leda till "positiv" selektion och är det i så fall dåligt?
  - Hur påverkas attityderna till handikappade och andra?
  - Kan PGD leda till eugenik?
 

Viktig fråga för framtiden:

bör möjligheten att selektera med PGD begränsas utöver vad säkerheten kräver?

Argument mot begränsning: pekar officiellt ut sjuka och handikappade som målgrupp för selektion.


Från forskning till rutin
 
 
 
 • Är PGD tillräckligt säker för att bedömas vara en etablerad rutin?

JA  ====> Regler för medicinsk (klinisk) forskning ej tillämpliga.
 

NEJ ===> Regler för medicinsk (klinisk)forskning tillämpliga

  - Restriktivt patienturval (indikation för IVF + prenatal diagnostik).

  - Procedurer för informerat samtycke.

  - Lokal forskningsetisk kommité (ev. MFR, SoS & SMER).

  - Förbud mot ”transfer” av ”försöksembryon”.

 

1992: svenska experter bedömde att PGD är utomlands etablerad rutin.

• De internationellt sett mest erfarna specialisterna bedömde 1996 att PGD är forskning.
 • PGD följs upp med konventionell prenatal diagnostik för att kontrollera resultatet.

Kan metoder för könslinje-genterapi införas på samma sätt som PGD?
 

Brister i systemet för införandet av nya rutiner inom detta område.
 

Alternativ: ”NO, unless...”-policy

Jämför: Brittiska HFEA och läkemedel