Välkommen till Filosofiska Undersökningars hemsida!

Senast uppdaterad: 13 december 2002

Information in English can be found here.


Filosofiska Undersökningar (FU) är ett kunskapsföretag, som genom ett särskilt avtal är knutet till Göteborgs Universitet. FU drivs av Helge Malmgren, som är filosof och läkare och har sin vanliga verksamhet förlagd till Filosofiska Institutionen vid GU.

Kunskapsföretaget Filosofiska Undersökningar arbetar med sådan forskning, utbildning och handledning inom filosofi, psykologi och psykiatri, som inte ryms inom institutionens och universitetets program. Konkret betyder detta bland annat föreläsningar, kurser och utveckling av multimediala och andra läromedel i gränslandet mellan de nämnda ämnena.


Dagens meny:

HyperHermann, en multimedial grundkurs i Rorschach-teknik avsedd för psykologer och psykiatrer.

Organisk Psykiatri - ett referensverk för psykiatrer, neurologer, neuropsykologer och kognitionsvetare, restupplagan nu till oslagbart pris!

Classification and Diagnosis of Organic Mental Disorders - fyra artiklar om empiriska och filosofiska aspekter av neuropsykiatri.

 Några andra böcker av intresse för filosofer, psykologer och psykiatrer.

Nerladdningsbara texter av Helge Malmgren.


HyperHermann

Hermann Rorschachs bok Psychodiagnostik är ett av de mest inflytelserika arbetena i psykiatrins och den kliniska psykologins historia. (För mer information om Rorschach, gå hit!) HyperHermann är ett datoriserat självstudieprogram med vars hjälp man kan lära sig grunderna i Rorschach-metodiken. Det har konstruerats i samarbete med Gösta Fröbärj, en av Rorschach-pionjärerna i Sverige. HyperHermann utgår från det klassiska europeiska sättet att göra Rorschach, men orienterar också om den senaste varianten av tekniken som utvecklats av John Exner (USA).

Man blir givetvis inte mogen att själv använda Rorschach-tekniken i kliniskt arbete genom att bara läsa en självstudiekurs, men programmet ger en inblick i vad det hela handlar om och man har lättare att förstå vad Rorschach-praktikerna talar om. Programmet ger dessutom en stabil grund för mer avancerade kurser.

HyperHermann distribueras endast till psykologer (legitimerade eller under utbildning), psykiatrer (specialistkompetenta eller under utbildning) samt andra som har ett väldefinierat vetenskapligt eller yrkesmässigt intresse av att orientera sig om Rorschach-metoden.

Naturligtvis kan vi inte här på nätet visa någon sida ur HyperHermann där Rorschach-tavlorna är med. Håll till godo med ett litet smakprov ur innehållsförteckningen (i Mac-versionen, som är tvåspråkig: svenska eller engelska kan väljas):

HyperHermann 1.2.2 för MacOS förutsätter en Mac med färgskärm, 3 Mb ledigt RAM (5 Mb på en PowerMac) och MacOS 7.0 eller högre. Det kostar 600 kr plus moms (inklusive frakt, support i 6 månader och en fri uppgradering). För att beställa det, printa ut en beställningsblankett! Du kan sedan ladda ner programmet, eller få installationsdisketter/CD.

En ny PC-version (1.4.2) av HyperHermann finns nu för leverans. Den är trespråkig (svenska, engelska, spanska). Här kan Du se hur programmet ter sig i Windows-miljö:

HyperHermann 1.4.2 för Windows behöver Windows 95 eller senare. Programmet kostar inom Sverige 600 kr plus moms (inklusive frakt, support i 6 månader och en fri uppgradering). För att beställa det, printa ut en beställningsblankett! Du kan sedan ladda ner programmet, eller få en installations-CD.

Har Du något att fråga om, skicka ett e-mail, eller ett fax till 031-773 4945.Organisk Psykiatri
Teoretiska och kliniska aspekter

Boken Organisk Psykiatri, som kom ut 1990, är ett resultat av ett mångårigt forskningssamarbete mellan en neuropsykiater (Göran Lindqvist) och en filosof som själv är läkare (Helge Malmgren).

Skador och sjukdomar i hjärnan kan ge psykiska symptom som gör att patienten hänvisas till psykiater för konsultation eller omhändertagande. Att i dessa fall rätt tolka samspelet mellan organiska och psykiska orsaksfaktorer, att ställa en meningsfull diagnos, att förutse det troliga förloppet och att välja den bästa behandlingen kan vara en krävande uppgift.

 I boken Organisk Psykiatri presenteras en teori om de organisk-psykiatriska störningarnas natur och ett nytt kliniskt klassifikationssystem baserat på denna teori och på kliniska data. De kunskapsteoretiska frågorna om sambandet mellan kropp och själ diskuteras ingående, liksom de semantiska problem som rör vetenskapliga begrepps natur. Boken vänder sig i första hand till psykiatrer, neurologer och psykologer men kan läsas med behållning av alla som är intresserade av hjärnans arbetssätt och av vetenskapsfilosofiska frågor.

 Läkartidningens recensent skrev: Denna bok är så originell, tänkvärd och läsvärd att den har sin givna plats i all neurologisk och psykiatrisk grundutbildning och fortbildning.

Boken kostade i bokhandeln cirka 750 kronor inklusive moms. En liten restupplaga säljs nu genom FU för 350:- inkl. moms och porto. Beställ via e-mail, eller skicka ett fax till Helge Malmgren på 031-773 4945.


Classification and Diagnosis of Organic Mental Disorders

En engelsk sammanfattning av ovanstående arbete, Organisk Psykiatri (av Göran Lindqvist och Helge Malmgren), utgör det första kapitlet i detta supplement till Acta Psychiatrica Scandinavica (1993). Vi rapporterar också en empirisk studie av vårt diagnostiska system i en serie patienter med normaltryckshydrocephalus (NPH). De två sista kapitlen är en semantisk analys av de begrepp som används i DSM-III, respektive en filosofisk studie av psykiatrisk begreppsbildning.

 Supplementet kan beställas (pris 60:- plus moms, porto tillkommer) via e-mail, eller med ett fax till Helge Malmgren på 031-773 4945.Ett par andra böcker...

 I Medicinsk Etik. En socialfilosofisk analys, som kom ut 1990 på Almqvist & Wiksells förlag i Stockholm, analyserar Helge Malmgren den medicinska etikens filosofiska grunder och diskuterar ett antal tillämpningar av etiska principer på beslutssituationer i vården. Särskilt uppmärksammas etiska frågeställningar i samband med sjukvårdsekonomiska och sjukvårdspolitiska beslut: skall sjukvården huvudsakligen vara privat eller offentlig? är marknadsekonomiska incitament förenliga med godtagbara etiska principer i vården? etcetera.

 Restupplagan av boken Medicinsk Etik distribueras av Thales förlag.

Medvetandefilosofi är kanske det allra hetaste ämnet i filosofin i dag. Förstå och Förklara. Problem och positioner i psykologins vetenskapsteori utkom på Doxa förlag i Lund 1978. Den behandlar frågor om medvetandets natur, medvetandets relation till hjärnan, hur vi får kunskap om andra människors medvetande, huruvida upplevelser går att mäta, psykoanalysens empiriska status med mera. En huvudambition hos författaren är att visa hur ett förstående och ett förklarande perspektiv i humanvetenskaperna kan förenas.

 Boken Förstå och Förklara finns fortfarande till salu på Thales förlag.


Tillbaka till början avsidan